ZAŠTITA NA RADU

Usluge koordinatora zaštite na radu

zastitaNudimo usluge koordinatora I u fazi projektiranja i koordinatora II u fazi izvođenja, te izradu elaborata zaštite na radu.

Izmjenama Zakona o zaštiti na radu 2008. godine uvode se pojmovi Koordinator I i Koordinator II.

Pri prijavi gradilišta investitor je dužan uz prijavu gradilišta priložiti i plan izvođenja radova izrađen od koordinatora I.

Ukoliko u fazi izvođenja građevine sudjeluje 2 ili više izvođača ili se radi o posebno opasnim radovima prema Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima investitor je dužan imenovati koordinatora II koji će koordinirati zaštitu na radu.

Pri projektiranju građevina namijenjenih za rad investitor, odnosno projektant je obvezan uz glavni projekt dostaviti elaborat zaštite na radu koji obuhvaća i razrađuje način primjene propisa zaštite na radu u glavnom projektu.

Kaznene odredbe:
Novčanom kaznom od 20.000 do 90.000 kuna kaznit će se za prekršaj investitor ako ne imenuje koordinatora za zaštitu na radu tijekom izrade projekta ili ako ne imenuje koordinatora za zaštitu na radu za koordinaciju tijekom izvođenja radova.
You are here: Home ZAŠTITA NA RADU